Công cụ tính lãi suất kép

Bước 1: Đầu tư ban đầu

Số tiền bạn có sẵn để đầu tư ban đầu.

(VNĐ)

Bước 2: Khoản đóng góp

Số tiền bạn định thêm vào tiền gốc hàng tháng.

(VNĐ)

Khoảng thời gian, tính bằng năm, mà bạn dự định tiết kiệm.

(Năm)

Bước 3: Lãi suất

Lãi suất ước tính theo kỳ hạn gửi của bạn.

(%)

Bước 4: Kỳ hạn

Kỳ hạn nhận lãi tiền gửi của bạn.